Obchodní podmínky

1. Obecná ujednání

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné pralinek ( dále též „zboží“) upravují smluvní vztahy mezi členem – předplatitelem Klubu milovníků pralinek ( dále též „předplatitel“  a dodavatelem Elena Gabrielová, IČO 05749131, se sídlem Heleny Malířové 11, Brno, 638 00  (dále jen „dodavatel“). Kontaktní e-mail dodavatele: chci@pralinky-od-lenky.cz. Kontaktní telefon dodavatele: +420 603 942 967. Provozovna (kamenný obchod): Pralinky od Lenky, Husova 9, Brno, 602 00.

Předplatitel je fyzická či právnická osoba, která s dodavatelem uzavřela smlouvu o předplatném o doručování pralinek.

Smluvní vztah mezi dodavatelem a předplatitelem vzniká zaplacením ceny předplatného a doručením této částky na účet nebo do pokladny dodavatele.

2. Předplatné

Objednávku předplatného lze učinit vyplněním formuláře na internetu na stránkách www.klubmilovnikupralinek.cz.

V internetové objednávce musí být vyplněny všechny požadované údaje.

3. Ceny

Ceny předplatného  jsou platné v době objednávky a jsou součástí potvrzení objednávky, které obdrží každý zákazník po dokončení a odeslání objednávky. Uvedené ceny jsou v CZK a konečné. Prodávající není plátce DPH. Celková cena objednávky zahrnuje i případné náklady na dodání (dopravné).

4. Dodávání zboží

Dodavatel zahájí doručování, po zaplacení předplatného, v měsíci požadovaném v odeslané objednávce, pokud se s předplatitelem nedohodne jinak, předplatné bude doručováno vždy 20. pracovní den v periodě předplatného.

Vzhledem k povaze zboží, nebude zboží , pokud průměrné denní teploty přesáhnou 20 °C, dodáváno. Zboží bude dodáno okamžitě, jakmile to teplotní podmínky umožní a předplatitel bude předem informován emailem nebo SMS. V červenci a srpnu není zboží vzhledem k teplému počasí rozesíláno vůbec.

5. Změna a storno objednávky

Změnu či storno odeslané objednávky je možné ze strany předplatitele provést do 24 hodin od jejího odeslání, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený v odstavci 1. těchto obchodních podmínek.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud jsou, vlivem třetích osob, vstupní suroviny pro výrobu nabízených produktů momentálně nedostupné nebo se výrazně změnila jejich cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat předplatitele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že předplatitel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet či bude předplatiteli vrácena v hotovosti na adrese provozovny dodavatele uvedené v odstavci 1. těchto obchodních podmínek.

Předplatné může být zrušeno odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele též v případě, že předplatitel nezaplatí předplatné do deseti dnů ode dne splatnosti dokladu, nebo dohodou smluvních stran.

6. Dodací podmínky

Zákazník si při objednávce v e-shopu zvolí variantu dodání/převzetí. Varianty dodání/převzetí jsou: (1) osobní odběr - dopravné se neúčtuje; nebo (2) přeprava externí zásilkovou službou – dopravné je zohledněno v objednávce a je součástí její celkové ceny.

7. Platební podmínky

Zákazník si při objednávce zvolí variantu platby. Varianty platby jsou: (1) hotově při převzetí; nebo (2) on-line bankovním převodem. U jednotlivých kategorií či produktů jsou při objednávce zohledněny pouze relevantní varianty plateb.

Předplatné je splatné jednorázově při objednávce požadovaného předplatného zboží . V případě, že zboží nebude z jakéhokoliv důvodu uhrazeno do 10 dnů od obdržení objednávky, nedojde k zahájení dodávek předplatného zboží.

8. Právo na odstoupení od smlouvy/vrácení zboží

Produkty nabízené v e-shopu dodavatele jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti. Zákazníkovi v tomto případě zaniká právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do 14 dnů, bez udání důvodu.

9. Reklamace

Při převzetí dodávky je zákazník povinen zkontrolovat množství a vizuální kvalitu produktů.

Reklamaci skrytých vad je možné provést telefonicky, elektronickou poštou či osobně v provozovně dodavatele. Kontaktní e-mail, telefon a adresa provozovny jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách. Je-li reklamace uznána, bude vyřízena dle dohody mezi předplatitelem a dodavatelem, a to formou náhradní dodávky či vrácením peněz, dle dohody bude stanoveno i místo a datum vyřízení reklamace.

10. Zrušení předplatného

Předplatné může být zrušeno výpovědí předplatitele (písemně, e-mailem), a to s účinností od následujícího měsíce pro zasílání po doručení výpovědi, případně nezaplacením
předplatného na další období. Při předčasném ukončení předplatného ze strany zákazníka je předplatiteli vrácena alikvotní část nevyčerpaného předplatného (převodem na účet nebo doručení poštovní poukázkou) .

11. Ochrana osobních údajů

Povinné osobní údaje, které zákazník dodavateli poskytne, budou používány pouze pro účely
předplatného a zasílání zásilek.

12. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Produkty zasílané v rámci předplatného jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti. Předplatiteli v tomto případě zaniká právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do 14 dnů, bez udání důvodu. Ke zrušení předplatného lze využít postup z bodu 10. Zrušení předplatného.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce dodavatele v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky předplatitel bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši kupní ceny objednávky, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (uzavřením kupní smlouvy) je zákazník po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se, výslovně, dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2021.